Corporate governance

Gouvernance

Raad van bestuur en Comités

Statutair zaakvoerder

Ascencio CVA is opgericht als commanditaire vennootschap op aandelen met als statutaire zaakvoerder, commanditair vennoot, de naamloze vennootschap Ascencio. De commanditaire vennoten zijn aandeelhouders. Zij zijn hoofdelijk aansprakelijk, uitsluitend ten belope van hun inbreng. De naamloze vennootschap is voor 100% in handen van Carl, Eric en John Mestdagh.

Ascencio

Raad van bestuur

De Raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder van Ascencio CVA bestaat uit ten minste drie bestuurders, van wie ten minste drie leden onafhankelijk moeten zijn in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.
De bestuurders worden voor een termijn van vier jaar benoemd en zijn opnieuw verkiesbaar.

De bestuurders zijn:

 • Carl Mestdagh, niet-uitvoerend Voorzitter van de Raad van bestuur
 • Serge Fautré, Vicevoorzitter
 • Vincent H. Querton, Afgevaardigde bestuurder (uitvoerend)
 • Olivier Beguin, niet-uitvoerend bestuurder
 • Yves Klein, onafhankelijke en niet-uitvoerend bestuurder
 • Laurence Deklerck, onafhankelijke en niet-uitvoerend bestuurder
 • Patrick Tacq, onafhankelijke en niet-uitvoerend bestuurder
 • Stéphanie Boniface, onafhankelijke en niet-uitvoerend bestuurder
 • Alexandra Leunen, onafhankelijke niet-uitvoerend bestuurder
 • Amand-Benoit d’Hondt, niet-uitvoerend bestuurder

Gespecialiseerde comités van de Raad van bestuur

De Raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder heeft drie gespecialiseerde comités samengesteld.

Ascencio heeft een Auditcomité opgericht overeenkomstig artikel 526bis dat door de wet van 17 december 2008 werd opgenomen in het Wetboek van vennootschappen, alsook een Benoemings- en remuneratiecomité overeenkomstig artikel 526quater dat werd opgenomen door de wet van 6 april 2010 inzake deugdelijk bestuur.

Overeenkomstig haar Corporate Governance Charter heeft Ascencio een Investeringscomité opgericht.

Auditcomité

Samenstelling:

Het Auditcomité is samengesteld uit drie niet-uitvoerende bestuurders:

 • Laurence Declerck
 • Amand-Benoit d’Hondt
 • Yves Klein

Twee van hen zijn onafhankelijke bestuurders en beschikken over de vereiste bekwaamheid en deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

Rol:

 • Opvolging van het financiële verslaggevingsproces;
 • Opvolging van de efficiëntie van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de Vennootschap;
 • Opvolging van de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, inclusief opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de bedrijfsrevisor;
 • Beoordeling en opvolging van de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor, met name bij de verlening van bijkomende diensten aan de onderneming.

Het Auditcomité vergadert ten minste viermaal per jaar, bij elke kwartaalafsluiting, en rapporteert aan de eerstvolgende vergadering van de Raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder.

Het huishoudelijk reglement van het Auditcomité downloaden

Benoemings- en remuneratiecomité

Samenstelling:

Het Benoemings- en remuneratiecomité bestaat uit drie niet-uitvoerende bestuurders:

 • Laurence Declerck
 • Partick Tacq
 • Carl Mestdagh

Rol:

 • Advies en bijstand aan de Raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder
 • Het Benoemings- en remuneratiecomité verleent bijstand en rapporteert aan de Raad van bestuur voor alles wat te maken heeft met de benoeming en vergoeding van de bestuurders, de algemeen directeur, de effectieve leidinggevenden en desgevallend, het management van de Vennootschap.

Het Benoemings- en remuneratiecomité komt bijeen telkens wanneer het dit noodzakelijk acht om zijn opdracht naar behoren te vervullen en in principe minstens tweemaal per jaar. Dit comité oefent zijn taak uit onder het toezicht en onder de verantwoordelijkheid van de Raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder.

Het huishoudelijk reglement van het Benoemings- en remuneratiecomité downloaden

Investeringscomité

Het Investeringscomité werd opgericht bij beslissing van de Raad van bestuur van 26 november 2015.

Samenstelling:

 • De Voorzitter van de Raad van bestuur (Carl Mestdagh),
 • Drie onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders (Amand-Benoit d’Hondt, Patrick Tacq en Stéphanie Boniface),
 • Een niet-uitvoerend bestuurder, verbonden aan de vastgoedontwikkelaars Carl, Eric en John Mestdagh (Olivier Beguin),
 • De effectieve leidinggevenden
 • De Vastgoeddirecteur
 • De Technisch directeur

Het Investeringscomité kan op zijn bijeenkomsten elke persoon uitnodigen waarvan het de aanwezigheid nuttig acht.

Rol:

Het Investeringscomité is een raadgevend comité dat de taak heeft om een advies te geven aan de Raad van Bestuur betreffende investeringsdossiers die aan de Raad worden voorgelegd.
De oprichting van het investeringscomité heeft tot doel om het beslissingsproces van de Vennootschap voor (des)investeringsdossiers te versnellen.

Het Investeringscomité komt zo vaak samen als de uitoefening van zijn functies dit vereist.
Het investeringscomité oefent zijn taak uit onder het toezicht en onder de verantwoordelijkheid van de Raad van bestuur en respecteert zeer strikt de corporate governance-regels die zijn opgenomen in het charter van Ascencio.

Het huishoudelijk reglement van het Investeringscomité downloaden

Effectieve leidinggevenden

Composition :

 • Vincent H. Querton (Chief Executive Officer)
 • Michèle Delvaux (Chief Financial Officer)
 • Stéphanie Vanden Broecke (Secretary General & General Counsel)

Hun mandaat is van onbeperkte duur.

Rol:

De effectieve leiders zijn belast met de bedrijfsvoering van de Vennootschap en dienen haar beleid vast te leggen in overeenstemming met de besluiten van de Raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder.

Les-papeteries-de-Genval

Bedrijfsrevisor

De vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Kathleen De Brabander, met maatschappelijke zetel gevestigd aan de Luchthaven Nationaal 1J te 1930 Zaventem, werd door de gewone algemene vergadering van de vennootschap van 31 januari 2017 aangesteld voor een termijn van drie jaar, tot aan de gewone algemene vergadering van 2020.

 

Corporate governance charter

Ascencio heeft een corporate governance charter ingevoerd dat een reeks regels, procedures en praktijken beschrijft die bepalen hoe de Vennootschap wordt beheerd en gecontroleerd. Ascencio gebruikt de Belgische Corporate Governance Code 2009 (‘Code 2009’) als referentiecode. Ascencio NV houdt zich aan deze regels zolang zij statutair zaakvoerder van de GVV is.

Ethische gedragscode

Het integriteitsbeleid van Ascencio vormt een belangrijk onderdeel van haar deugdelijk bestuur.

Ascencio hanteert, beheert en evalueert een aantal instrumenten voor de regeling van het gedrag, met het oog op de samenhang van dat gedrag met de streefdoelen van de organisatie en met haar waarden.

Ethisch ondernemen

Ascencio handelt met de grootste eerbied voor de ethiek, door de nadruk te leggen op de eerlijkheid, integriteit en billijkheid, in al hun aspecten.

Ascencio aanvaardt geen enkele vorm van corruptie en gaat geen relaties aan met personen die bij illegale praktijken betrokken zijn of daarvan worden verdacht.

Politieke activiteiten

Ascencio handelt op een maatschappelijk verantwoorde wijze volgens de wetten van het land waar de onderneming actief is, terwijl het legitieme commerciële doelstellingen nastreeft. Het financiert geen enkele politieke partij of organisatie en neemt er niet aan deel.

Belangenconflicten

Ascencio ziet erop toe dat al haar medewerkers zich gedragen naar de deontologie en de principes van ethisch zakendoen en van het beroepsgeheim. Elke medewerker die met een belangenconflict wordt geconfronteerd, moet zijn of haar verantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte brengen. Een bestuurder moet de Voorzitter van de Raad van bestuur op de hoogte brengen en mag niet deelnemen aan de besluitvorming. Een bestuurder die met een ‘corporate opportunity’ wordt geconfronteerd, moet de Voorzitter op de hoogte brengen en onmiddellijk de ‘Chinese wall’-procedure toepassen.

Voorkomen van handel met voorkennis

Leden van de organen van de Vennootschap en van het personeel die beogen een transactie op de effecten van de vennootschap uit te voeren of te laten uitvoeren, dienen de Compliance officer daarvan op voorhand in kennis te stellen. De aan- of verkoop van aandelen tijdens de gesloten periode is ten strengste verboden. Ook de mededeling van deze informatie aan derden, met inbegrip van familieleden, is verboden.

Statuten

Ascencio is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgische recht, afgekort tot ‘openbare GVV naar Belgische recht’ in de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met maatschappelijke zetel te B-6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz, 1, bus 4. Ondernemingsnummer 0881.334.476 RPR Charleroi

De gecoördineerde statuten downloaden