Privacybeleid

Galerie

De commanditaire vennootschap op aandelen “Ascencio“, een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (openbare GVV), met maatschappelijke zetel te 6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz 1 bus 4, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0881.334.476 (hierna genoemd: “wij, ons/onze” of “Ascencio“), verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en te respecteren.

Met dit privacybeleid willen wij u laten weten hoe de persoonsgegeven die wij verzamelen of die u ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Gelieve het volgende aandachtig te lezen zodat u begrijpt op welke manier wij uw gegevens gebruiken. Door onze website http://www.ascencio.be te bezoeken, gaat u akkoord met de praktijken die in dit beleid worden beschreven.

Ons beleid geeft toelichtingen over:

 1. de informatie die wij verzamelen;
 2. cookies;
 3. het gebruik van uw gegevens;
 4. de wettelijke grondslag;
 5. openbaarmaking van uw gegevens;
 6. overdracht van uw gegevens;
 7. uw rechten;
 8. beveiliging van de verzamelde gegevens;
 9. bewaring van uw gegevens;
 10. externe websites/applicaties;
 11. toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens – wijzigingen van ons privacybeleid;
 12. de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke – gegevens.

 

1. Gegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens:

 • De gegevens die u ons geeft
  Dat is de informatie die u ons verstrekt wanneer u op www.ascencio.be een formulier invult of wanneer u telefonisch, per e-mail of op een andere manier met ons contact opneemt. Daarmee wordt de informatie bedoeld die u ons verstrekt wanneer u online ons contactformulier invult. Die gegevens kunnen uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer enz. zijn.
 • Gegevens die wij over u verzamelen
  Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch de volgende gegevens:

  • technische informatie, waaronder het IP-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, browsertype en browserversie, tijdzone-instelling, plug-intype en -versie van uw browser, het besturingssysteem en platform;
  • informatie over uw bezoek, inclusief de klikstroom van de Uniform Resource Locators (URL’s) naar, via en van onze website (inclusief datum en tijd); de bekeken of gezochte producten/diensten; responstijden van de pagina, downloadfouten, duur van de bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over pagina-interacties (zoals scrollen, klikken, muisplaatsing) en de methoden die worden gebruikt om de pagina te verlaten.

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies.

3. Gebruik van uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens op de volgende manier:

 • De gegevens die u ons geeft
  Wij gebruiken die gegevens:

  • om u de informatie en diensten te verstrekken die u van ons vraagt (bijv. om onze persberichten en onze jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen te ontvangen, om informatie over ons bedrijf per e-mail te ontvangen);
  • om uw aanvraag te beoordelen en te evalueren;
  • om u informatie te geven over onze vastgoedportefeuille;
  • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de voor u en uw computer/apparaat meest efficiënte manier wordt aangeboden;
 • Gegevens die wij verzamelen
  Wij gebruiken die gegevens:

  • om onze website te beheren en voor interne verrichtingen, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, tests, onderzoek, statistieken en enquêtes;
  • om onze website te verbeteren zodat de inhoud op de voor u en uw computer/apparaat meest efficiënte manier wordt aangeboden;
  • om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u daarvoor kiest;
  • als onderdeel van onze inspanningen om onze website te beveiligen;
  • om suggesties en aanbevelingen te doen over onze diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn.

We kunnen de informatie die u ons verstrekt combineren met de informatie die wij verzamelen.

4. Wettelijke grondslag

Uw gegevens worden verzameld en verwerkt op grond van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Uw gegevens worden verzameld en verwerkt als dat nodig is voor het nastreven van onze legitieme belangen, op voorwaarde dat uw fundamentele rechten en vrijheden niet worden aangetast (we gebruiken uw informatie bijvoorbeeld om uw voorkeuren te kennen en zo onze communicatie beter te personaliseren).
 • Wanneer u uw toestemming gegeven hebt voor het verzamelen en verwerken, bijv. als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gegeven hebt, kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om u persberichten of het jaarverslag te sturen.

5. Openbaarmaking van uw gegevens

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Wij kunnen ze echter in de volgende gevallen vrijgeven:

 • in geval van aankoop of verkoop van een bedrijf of activa, behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens bekend te maken aan de verkoper of koper van dat bedrijf of die activa;
 • als wij verplicht zijn om uw gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om de rechten, eigendom of veiligheid van ASCENCIO, onze klanten of anderen te beschermen. Dat omvat het delen van informatie met overheidsinstanties (inclusief gerechtelijke en politieautoriteiten) bijv. in geval van een cyberincident;
 • in het kader van rekrutering aan externe dienstverleners met betrekking tot rekrutering;
 • indien nodig om een van de doeleinden te vervullen die in sectie 3 van dit privacybeleid worden beschreven.

6. Overdracht van uw gegevens

Wij dragen uw gegevens niet over buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

7. Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de informatie die wij over u bewaren. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen (zie contactgegevens hieronder):

 • u hebt recht op inzage van de gegevens die wij over u hebben – wij willen dat u weet welke gegevens wij over u hebben en dat u kunt controleren of wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • u hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking of verwijdering van de verwerking van uw gegevens aan te vragen. In geval van beperkte verwerking, blijven wij uw gegevens bewaren, maar zullen wij ze niet meer gebruiken;
 • u hebt het recht om te vragen dat uw gegevens gecorrigeerd worden als ze onjuist of onvolledig zijn;
 • u hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden te vragen dat uw gegevens uit onze systemen worden verwijderd;
 • u hebt het recht om bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw gegevens behandelen of verwerken;
 • als de verwerking van uw persoonsgegevens specifiek gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om deze op elk moment in te trekken;
 • u hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar en interoperabel formaat, zodat u ze voor uw eigen doeleinden kunt hergebruiken in het kader van verschillende diensten.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking.

Houd er echter rekening mee dat wij bepaalde gegevens kunnen bewaren voor juridische of administratieve doeleinden.

Stuur ons voor alle bovengenoemde verzoeken een e-mail met als onderwerp “verzoek met betrekking tot gegevensbescherming” en voeg er een kopie van uw identiteitskaart of ander identiteitsbewijs (bijv. een rijbewijs) aan toe om ons te helpen voorkomen dat niet gemachtigde personen toegang hebben tot uw gegevens, ze wijzigen of verwijderen. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden. Als wij (na ontvangst van uw verzoek) meer dan een maand nodig hebben om op uw vraag te reageren, houden wij u daarvan op de hoogte.

8. Beveiliging van de verzamelde gegevens

Wij hebben een aantal beveiligingsmaatregelen op onze website ingesteld om ongeoorloofde openbaarmaking of toegang tot verzamelde en/of ontvangen informatie te voorkomen. We hebben getracht een veilige en betrouwbare website te maken. Houd er echter rekening mee dat de vertrouwelijkheid van alle communicatie of andere informatie die naar ons wordt verzonden of die wij via onze website of per e-mail naar derden verzenden, niet kan worden gegarandeerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de informatie die via deze methoden wordt verzonden.

Alle gegevens die u ons verstrekt, wordt op beveiligde servers opgeslagen.

9. Bewaring van uw gegevens

De informatie die wij verzamelen, wordt opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw gegevens worden in elk geval niet langer bewaard dan nodig is om de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid te bereiken.

Meer specifiek houden wij uw informatie over uw onlineaanvraag zolang als nodig is om u de gevraagde informatie te verstrekken.

Tenzij:

 • uw gegevens moeten worden verwerkt in het kader van reële of mogelijke rechtszaken (wij hebben deze informatie bijv. nodig om rechten vast te stellen of te verdedigen), in welk geval wij uw gegevens bewaren tot het einde van dergelijke geschillen; en/of
 • uw gegevens moeten worden bewaard om ons in staat te stellen te voldoen aan enige wettelijke of regelgevende verplichting (bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden), in welk geval wij uw informatie bewaren zolang als nodig is voor deze verplichting.

10. Externe websites

Onze website kan af en toe links bevatten naar of van de websites van onze partnernetwerken of partners. Links naar dergelijke sites van derden worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Als u een link naar een van deze websites en/of applicaties volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites en/of applicaties hun eigen privacybeleid hebben dat wij niet beheersen. Ze zijn bijgevolg niet het voorwerp van dit privacybeleid en wij zijn niet verantwoordelijk voor dat beleid. Lees dat beleid voordat u informatie naar deze websites en/of applicaties verzendt.

11. Toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens – wijzigingen van ons privacybeleid

Door deze website te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit privacybeleid hebt gelezen en gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verzameld en gebruikt zoals hierboven beschreven.

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina gepubliceerd. Gelieve deze pagina regelmatig te controleren op updates of wijzigingen in het privacybeleid. Als u deze website verder gebruikt nadat wijzigingen aan het privacybeleid werden gepubliceerd, wil dat zeggen dat u deze wijzigingen aanvaardt.

12. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke – gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke krachtens dit privacybeleid is de commanditaire vennootschap op aandelen “Ascencio“, een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (openbare GVV), met maatschappelijke zetel te 6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz 1 bus 4, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0881.334.476.

Vragen, opmerkingen en aanvragen over deze privacyverklaring (inclusief het respecteren van uw bovenstaande rechten) moeten per e-mail worden gericht aan Stephanie Vanden Broecke, Secretary General & General Counsel, of aan Laïni Zecchini, juriste, via e-mail op het adres: stephanie.vandenbroecke@ascencio.be of laini.zecchini@ascencio.be, of per brief naar het adres van de maatschappelijke zetel van Ascencio: Avenue Jean Mermoz 1 bus 4 te 6041 Gosselies.