Termes en voorwaarden

Ascencio

Door de internetsite www.ascencio.be (hierna ‘de Website’) te gebruiken, aanvaardt u de hierna beschreven algemene voorwaarden (hierna ‘de Algemene Voorwaarden’. Ascencio behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen.

Intellectual Property & Trademarks

Website: ©ascencio.be, tous droits réservés.

Deze hele site roept wetgevingen inzake auteursrechten en intellectueel eigendom. Alle teksten, illustraties en andere inhoud worden beschermd door het recht van de voortplanting.

Design & hosting

Globule Bleu SPRL
Content management (gestion de contenu) – Logiciel d’e-commerce et d’e-business – Package d’e-commerce, Business to Customers et Business to Business – Développement Web et Intranet – Développement sur mesure – Agence marketing – Offline marketing.
Quai Mativa, 62
4020 Liège
TVA : BE0475155191
Mail : info@globulebleu.com
Site : www.globulebleu.com

Web Hosting / Datacenter

L’hébergement du site est réalisé par la société OVH.
SAS au capital de 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France
Tel : +33 899 701 761 – Fax : +33 3 20 20 09 58
Mail : support@ovh.com
Site : www.ovh.com

Voorwaarden voor het gebruik

De informatie op deze Website (zoals teksten, foto’s, illustraties, tekeningen of ander grafisch materiaal, namen, gedeponeerde logo’s en alle andere merken, enz.) (hierna ‘de Informatie’) wordt geleverd zonder enige bewering of garantie van Ascencio of haar onderaannemers.

De informatie mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies of -aanbod om aandelen van Ascencio te kopen en vormt geenszins een juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies.

Ascencio kan geen onbeperkte toegang tot de Website garanderen en waarborgt niet dat de Website of de server die hem host geen virussen of schadelijke componenten bevat.

Door de Website te gebruiken, verklaart u uitdrukkelijk dat u de optimale werking en de veiligheid van de Website niet zult verstoren, bij voorbeeld door virussen of andere besmette bestanden te gebruiken.

Aansprakelijkheid

Ascencio is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit het gebruik van informatie op de Website of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Website.

Behoudens opzettelijke daden of ernstige fouten vanwege Ascencio of haar vertegenwoordigers, is Ascencio niet aansprakelijk voor:
elke schade die wordt geleden als gevolg van technische problemen op de Website, met name vanwege virussen, storingen van het systeem of externe internetsites die via de Website worden bereikt of die u naar de Website brengen;

  • elke schade aan uw informaticasysteem of elk verlies van informatie als gevolg van het downloaden van elementen van deze Website;
  • elke schade als gevolg van interactieve toepassingen;
  • elke schade die voortvloeit uit het gebruik van deze Website en die als hoofdoorzaak overmacht heeft, feiten of derden die aan de controle van Ascencio ontsnappen;
  • elke schade die voortvloeit, voor het gedeelte financiële informatie, uit beduidende fouten in de informatie en de gegevens op de Website en, voor de andere gedeelten, elke fout in de informatie of de gegevens;
  • elke schade als gevolg van fouten die u tijdens het gebruik van de Website zou maken;
  • elke schade als gevolg van uw beoordeling van de gegevens en de informatie op de Website;

Schadeloosstelling

U aanvaardt Ascencio en haar vertegenwoordigers schadeloos te stellen indien Ascencio schade lijdt als gevolg van uw verkeerde gebruik van deze Website, uw overtreding van deze Algemene Voorwaarden of andere inbreuken die u in verband met deze Website zou begaan.

Bescherming van intellectueel eigendomsrecht

Alle op de Website beschikbare informatie is eigendom van Ascencio en/of haar onderaannemers.

Ze wordt beschermd door auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten worden niet overgedragen aan de personen die de Website bezoeken of gebruiken. U aanvaardt dat u geen informatie zult reproduceren, meedelen, distribueren, verspreiden of wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ascencio.

Koppelingen

Deze Website kan koppelingen naar andere internetsites bevatten. Dit betekent niet dat Ascencio deze internetsites goedkeurt, steunt, sponsort, versterkt of zich erbij aansluit, direct of indirect, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Door deze Website te raadplegen, erkent en aanvaardt u dat Ascencio niet alle aan deze Website gekoppelde internetsites heeft onderzocht en niet verantwoordelijk is voor de inhoud van pagina’s buiten de Website of van andere internetsites die aan deze Website gekoppeld zijn. U bezoekt andere pagina’s buiten de Website of andere internetsites op uw eigen risico.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Algemene Voorwaarden worden geregeld door het Belgisch recht. Geschillen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtspraak van de rechtbanken van Charleroi (België).

Algemene bepalingen

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettelijk, ongeldig of om welke reden ook onuitvoerbaar zou zijn, zal deze bepaling als scheidbaar worden beschouwd en zullen er geen gevolgen zijn voor de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Ascencio met betrekking tot hun voorwerp.

Deze Website wordt beheerd door Ascencio cva, een commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht met de status van een gereglementeerde vastgoedvennootschap en met maatschappelijke zetel te 6041 Gosselies (België), Avenue Jean Mermoz 1, bus 4.

Voor alle vragen of informatie kunt u ons via e-mail bereiken op het adres info@ascencio.be, of met de post op het bovenvermelde adres.