GVV / SIIC

Ascencio - Sir-S

GVV-Statuut

Ascencio heeft sinds 2014 het statuut van een openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (‘openbare GVV’).

Belangrijkste kenmerken:

 • Vennootschap met vast kapitaal en vast aantal aandelen
 • Beursnotering
 • Activiteit beperkt tot vastgoedinvesteringen; GVV’s kunnen daarnaast hun activa in vastgoedwaarden beleggen
 • Maximaal 20% van de geconsolideerde balans in één enkel vastgoed geïnvesteerd
 • Mogelijkheid voor de dochterondernemingen van de GVV naar Belgisch recht om een erkenning als institutionele GVV te verkrijgen
 • Beperking van de geconsolideerde schuldenlast tot 65% van de activa tegen marktwaarde; het bedrag van de hypotheken of andere zekerheden mag niet groter zijn dan 50% van de globale marktwaarde van de onroerende goederen en geen enkele hypotheek of zekerheid mag meer dan 75% vertegenwoordigen van de waarde van het goed dat is bezwaard
 • Zeer strenge regels op het vlak van de belangenconflicten
 • Regelmatige waardering van het vermogen door onafhankelijke vastgoeddeskundigen
 • Boeking van het vastgoed tegen de reële waarde
 • Vrijstelling van afschrijvingen
 • Belastingvrijstelling van de resultaten (huurinkomsten en meerwaarden uit realisatie, met aftrek van de exploitatiekosten en de financiële lasten)
 • Ten minste 80 % van de som van het gecorrigeerde resultaat en de nettomeerwaarden op de realisatie van onroerende goederen die niet vrijgesteld zijn van de uitkeringsverplichting moet verplicht worden uitgekeerd; de vermindering van de schuldenlast tijdens het boekjaar kan echter worden afgetrokken van het uit te keren bedrag.
 • Roerende voorheffing van 30% voor natuurlijke personen met verblijfplaats in België
 • Vennootschappen die de erkenning als openbare of institutionele GVV aanvragen of die met een GVV samensmelten, zijn onderworpen aan een belasting (exit-taks) die wordt gelijkgesteld met een vereffeningsbelasting, op de netto latente meerwaarden en de belastingvrije reserves tegen een tarief van 12,5%, tot 31/12/2019 en 15% vanaf 01/01/2020

Dit belastingstelsel is van toepassing sinds de Wet van 12 mei 2014 (gewijzigd door de wet van 22 oktober 2017) en het bijbehorende Koninklijk besluit van 13 juli 2014 (gewijzigd door het Koninklijk besluit van 23 april 2018) met betrekking tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

SIIC-satuut

Ascencio heeft sinds 2010 het statuut van beursgenoteerde vastgoedbeleggingsvennootschap [SIIC of Société d’Investissements Immobiliers Cotée].

Dit belastingstelsel maakt het mogelijk in Frankrijk vastgoedvennootschappen op te richten die onder een gunstig fiscaal stelsel vallen, zoals het Belgische stelsel dat op de Vennootschap van toepassing is.

Dankzij dit stelsel kan Ascencio voor haar bijkantoor en dochtervennootschappen in Frankrijk een vrijstelling van vennootschapsbelasting genieten ten belope van haar huurinkomsten en haar gerealiseerde meerwaarden. In ruil daarvoor is de vennootschap verplicht 95% van de winst die voortvloeit uit de verhuur van haar vastgoedactiva uit te keren.

Belangrijkste kenmerken:

 • Belastingvrijstelling op een gedeelte van de winst afkomstig van
  • De verhuur van panden
  • Meerwaarden op de verkoop van panden
  • Meerwaarden op de verkoop van aandelen van dochterondernemingen die gekozen hebbe voor het statuut van SIIC of van personenvennootschappen met een gelijkaardig maatschappelijk doel
  • Opbrengsten afkomstig van dochterondernemingen die gekozen hebben voor het SIIC-statuut
  • Het deel van de winst van personenvennootschappen die een vastgoedactiviteit uitoefenen.
 • Verplichting tot winstuitkering: 95% van de vrijgestelde winst die voortvloeit uit de huuropbrengsten, 60% van de vrijgestelde winst die voortvloeit uit de verkoop van gebouwen, van effecten van personenvennootschappen en van dochterondernemingen die onderworpen zijn aan het SIIC-stelsel en 100% van de dividenden die worden uitgekeerd door hun dochterondernemingen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting en voor het SIIC-stelsel hebben geopteerd.
 • Wanneer voor het SIIC-stelsel wordt geopteerd, betaling over vier jaar van een exit-taks tegen de verminderde aanslagvoet van 19% op de latente meerwaarden op gebouwen die in handen zijn van de SIIC of van haar dochterondernemingen die voor het SIIC-stelsel hebben geopteerd, en op de effecten van personenvennootschappen die niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.