ESG-strategie

Omdat Ascencio milieuvraagstukken tot een integraal onderdeel van haar vastgoedstrategie wil maken, heeft zij het afgelopen jaar gewerkt aan de structurering van haar ESG-beleid rond de drie pijlers, te weten de milieu, sociale en governance aspecten van haar activiteiten.

Meer specifiek, als beursgenoteerde vastgoedonderneming die actief is in retail, definieert Ascencio haar ESG-strategie met als doel de duurzaamheid van haar vastgoedportefeuille, operaties en activiteiten te verbeteren.
Daartoe houdt Ascencio rekening met de belangen en verwachtingen van haar verschillende stakeholders dankzij haar positionering van nabijheid zowel met haar markt als met de lokale gemeenschappen waar de Onderneming actief is.

Ascencio stemt haar ESG strategie en rapportage af op de huidige Europese regelgeving en erkende normen zoals de EPRA Sustainable Best Practices Recommendations en de United Nations Sustainable Development Goals (SDG).

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

In 2015 hebben de Verenigde Naties Sustainable Development Goals opgesteld om de weg te wijzen naar een betere en duurzamere toekomst voor iedereen.

Sommige van deze doelstellingen hebben in het bijzonder de aandacht van Ascencio getrokken en zijn geselecteerd als pijlers voor de ontwikkeling van haar ESG-strategie.

 

2 Geen Honger

Einde aan honger

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.

3 Goeade Gezondheid En Welzijn

Gezondheidszorg voor iedereen

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.

4 Kwaliteitsonderwijs

Kwalitatief onderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

7 Betaalbare En Duurzame Energie

Toegang tot duurzame energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

Duurzame consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.

13 Klimaatactie

Aanpak klimaatverandering

Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Ascencio’s ESG-strategie

Esg E Hand

 • Labels
 • Criteria voor de besluitvorming
 • Database en beheerplatform
 • Optimalisering van de energieprestaties
 • Zonnepanelen
 • Laadpalen
 • Charters met leverancier
 • En huurders

Esg S World

 • Opleiding
 • Interne tevredenheidsenquête
 • Positief kantoor
 • Telewerkbeleid
 • Mobiliteit
 • Sociaal en
 • Filantropisch beleid

Esg G Building

 • Bestuursstructuur
 • Remuneratiebeleid
 • Mededeling van ESG-normen

Esg E Hand

Milieuluik

7 Betaalbare En Duurzame Energie  12 Verantwoorde Consumptie En Productie  13 Klimaatactie

1. Labels

Ascencio is begonnen met de etikettering van haar detailhandel winkelparken volgens de geldende certificeringsnormen. Meer in het bijzonder, Ascencio heeft zich tot doel gesteld om tegen 2026 voor alle retailparken in haar portefeuille een ‘BREEAM in use very good’-label1 te behalen. Er werden 6 locaties geïdentificeerd (2 in België en 4 in Frankrijk).

Ascencio startte deze oefening in de zomer van 2022 met de analyse van 2 retailparken, één in Frankrijk (“Le Parc des Drapeaux” in Rots), het andere in België (“Bellefleur” in Couillet). De resultaten van de pre-beoordelingsfase op deze 2 locaties worden eind dit jaar 2022 verwacht.

BREEAM in use is een duurzaamheidsnorm die van toepassing is op bestaande gebouwen. De doelstellingen voor het verkrijgen van een dergelijk label zijn velerlei: deel uitmaken van een duurzame ontwikkelingsaanpak, de exploitatiekosten verminderen, de loyaliteit van de retailklanten van Ascencio verhogen, de waarde van de activa van de Onderneming verhogen, toegang krijgen tot groene financieringsbronnen, enz.

1. BREEAM in-use est une méthode internationale d’évaluation de la performance environnementale d’un bâtiment en exploitation.

Esg Map France

2. CRITERIA VOOR DE BESLUITVORMING

In het kader van haar investeringsbeleid en de transformatie en het beheer van haar portefeuille streeft Ascencio ernaar de milieuprestaties van haar activa te optimaliseren. Met name bij nieuwe aankopen zal de voorkeur worden gegeven aan activa met een BREEAM-beoordeling ‘very good’.

3. DATABASE EN BEHEERPLATFORM

Om het energieverbruik van haar gebouwen te verminderen, heeft Ascencio, te beginnen met haar Franse portefeuille, een partnerschap opgezet met haar huurders om de uitwisseling van verbruiksgegevens aan te moedigen en heeft zij specifieke software geïmplementeerd om deze gegevens te analyseren. Ascencio en haar detailhandelaars zullen samen mogelijke verbeteringen bespreken om de gewenste doelstellingen te bereiken.

De systematische registratie en analyse van deze metingen zal de Vennootschap een objectiever beeld geven van de energieprestaties van haar gebouwen. Deze uitgebreide audit en het toezicht op deze prestaties in de tijd zullen de Vennootschap in staat stellen een uitgebreid actieplan op te stellen om de koolstofvoetafdruk van haar portefeuille in de loop der tijd te verminderen en de nodige verslagen op te stellen die de vooruitgang op het gebied van milieuprestaties illustreren.

4. OPTIMALISERING VAN DE ENERGIEPRESTATIES

Ascencio verbindt zich ertoe, voor al haar renovatie-/ uitbreidingsprojecten, het energieverbruik van de betrokken gebouwen te optimaliseren, in overeenstemming met haar ESG-strategie en de wettelijke verplichtingen op dit gebied.

5. ZONNEPANELEN

Ascencio is voornemens een gestructureerd beleid te voeren van het plaatsen van zonnepanelen op de daken van haar vastgoedportefeuille. Voor sommige zijn technische audits  uitgevoerd gebouwen in haar portefeuille en wordt gewerkt aan andere. Ascencio zou in staat moeten zijn om de eerste orders te plaatsen voor fotovoltaïsche installaties eind 2022 – begin 2023.

Door de installatie van zonnepanelen kan in de betrokken gebouwen ten behoeve van de huurders lokaal opgewekte groene elektriciteit worden geproduceerd tegen kosten die lager zijn dan de huidige energiekosten.

Esg Bornes De Rechargement

6. LAADPALEN

Ascencio is begonnen met de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op de parkings van haar retailparken en op haar hoofdkantoor in Gosselies (België). Zo werden onlangs 6 superchargers geïnstalleerd op de parkeerplaatsen van de winkelcentra van Messancy (België) en Saint-Aunes (Frankrijk). Momenteel wordt een studie uitgevoerd om de  installatie van laadpalen, voor zover mogelijk, op alle parkeerterreinen in de portefeuille van de Vennootschap voort te zetten. Ascencio zal vertrouwen op de expertise van erkende spelers op de markt.

7. CHARTERS MET LEVERANCIER EN HUURDERS

Vraagstukken in verband met het partnerschap met de huurders wat betreft de indiening van verbruiksgegevens van gebouwen is reeds in de huurcontracten.

Esg S World

Maatschappelijk luik

4 Kwaliteitsonderwijs

1. OPLEIDING

Ascencio heeft een bedrijfscultuur ontwikkeld waarin elke werknemer jaarlijks een terugkoppeling krijgt van zijn leidinggevende over het werk dat hij heeft verricht en de vaardigheden
die hij het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.

In 2022 zal 100% van onze werknemers een prestatiebeoordeling hebben gekregen.

Ascencio besteedt bijzondere aandacht aan de constante ontwikkeling van haar teams.

Concreet betekent dit:

 • De oprichting van een Ascencio Academy
  De Ascencio Academy bestaat uiteen reeks interne opleidingen (voorhet hele team) die beurtelings doorde leden van het directiecomité wordengegeven. In de praktijk zullendeze opleidingen om de 2 maandenplaatsvinden gedurende twee uur.
  Leden van het directiecomité zullencursussen geven over specifieke onderwerpenbinnen de Ondernemingof de markt.
  Het doel van dit initiatief is om nietalleen de teams te ontwikkelen intermen van hun eigen kennis enpersoonlijke motivatie, maar ookhet Bedrijf als geheel.
  Dit initiatief, geïnitieerd door deHR-afdeling, begint in januari 2023.
 • Het opzetten van een intern mentorsysteem
  Volgens het ‘leef mijn leven’-principezal in de loop van het boekjaar2022/2023 één-op-één-mentoringworden ingevoerd om een beter inzichtte krijgen in wat andere afdelingenvan de Vennootschap doen.
  Tijdens elk boekjaar zal elk lid vanhet directiecomité zich gedurendeéén dag laten vergezellen door eenwerknemer die niet reeds deel uitmaaktvan zijn of haar team.
 • Deelname aan externe ad-hoc-opleidingen
 • Ad hoc externe opleiding
  Op basis van de individuele wensendie tijdens de jaarlijkse beoordelingsgesprekkenworden geuitof op basis van de wensen van deleidinggevenden wordt een individueelopleidingsplan opgesteldnadat dit door het directiecomitéis gevalideerd.
 • Taalplan
  Ascencio heeft ook het besluit genomenom de nodige Engelse taalopleidingaan te bieden aan degenendie dat nodig hebben om uiteindelijkhet hele team in staat te stellenzich gemakkelijk schriftelijk uit tedrukken.

Tegelijkertijd zet Ascencio zich in om bepaalde externente ondersteunen in hun opleidingstraject. In het afgelopenboekjaar heeft Ascencio een stagiaire verwelkomdin het Bedrijf. Door dit soort initiatieven stelt de Ondernemingstudenten in staat om geconfronteerd te wordenmet het bedrijfsleven en daardoor beter voorbereid tezijn op het einde van hun studies. Dit project resulteerdein de succesvolle afronding van de opleiding van destudente en de start van haar professionele carrièremet een vast contract in een lokaal bedrijf.

2. INTERNE TEVREDENHEIDSENQUÊTE

In het boekjaar 2022/2023 wil Ascencio een onderzoekuitvoeren onder haar werknemers om hun tevredenheiden hun betrokkenheid bij het werk binnen de Ondernemingte meten.

3 Goeade Gezondheid En Welzijn

3. THUISWERK EN POSITIEF KANTOOR

Versneld door de coronacrisis, heeft Ascencioeen testfase opgezet met betrekking tot de organisatievan het werk, ten einde een evenwichtte vinden tussen thuiswerk en de aanwezigheid van demedewerkers op kantoor, door hun de tools (telefoon,pc,…) ter beschikking te stellen waardoor zij in goedeomstandigheden thuis kunnen werken.Tegelijkertijd is de Vennootschap beginnen na te denkenover het concept van haar toekomstige kantoren, dataansluit bij de positieve kantoorbenadering en gaatflexibiliteit, creativiteit en welzijn op kantoor bevorderen.

7 Betaalbare En Duurzame Energie 12 Verantwoorde Consumptie En Productie

4. Mobiliteit

Ascencio heeft voor haar team een mobiliteitsbeleidopgezet waarbij de voorkeur wordt gegevenaan elektromobiliteit. Concreet zijn debedrijfsvoertuigen allemaal hybride of elektrischen worden de oplaadoplossingen voor dezevoertuigen, zowel op kantoor als thuis, door de Vennootschapverzorgd (zoals hierboven vermeld, werdenhiervoor reeds verschillende laadpalen geïnstalleerdaan de hoofdzetel van de Vennootschap in Gosselies).

3 Goeade Gezondheid En Welzijn 2 Geen Honger

5. SOCIAAL EN FILANTROPISCH BELEID

Ascencio heeft besloten haar sociaal en filantropischbeleid te oriënteren rond de volgende assen:

 • Welzijn, met bijzondere aandacht voor sportin de lokale gemeenschappen;
 • Honger bestrijden in lokale gemeenschappen.

Zowel op het niveau van de retailparken in de portefeuilleals op corporate niveau met het gehele Ascencio-teamzullen diverse initiatieven worden genomen.

Op het niveau van de activa zullen de initiatieven opkorte, middellange en lange termijn waarde creëren enervoor zorgen dat de retailparken een zekere legitimiteitkrijgen binnen de lokale gemeenschappen.

 

Esg G Building

Luik inzake deugdelijk bestuur (corporate governance)

GOVERNANCESTRUCTUUR ENCOMMUNICATIE VAN MVO-NORMEN

Als GVV onderwerpt Ascencio zich aan een striktejaarlijkse rapportering die voldoet aan hogenormen van corporate governance.

Ook ter ondersteuning van de ontwikkeling enuitvoering van haar ESG-beleid heeft Ascenciohaar team het afgelopen jaar versterkt door debenoeming van een Operations & ESG Directorin haar directiecomité.

De wens van Ascencio om het milieubeheer vanhaar portefeuille te ontwikkelen werd reeds geïllustreerddoor de publicatie in juni 2022 van eeneerste verslag over verschillende prestatie-indicatorenmet betrekking tot de ESG-aspecten vanhaar activiteit volgens de EPRA sBPR-richtlijnen.Voor het in juni 2022 gepubliceerde duurzaamheidsverslagwordt verwezen naar de bladzijden128 tot en met 140 van dit jaarverslag. Dit verslag,gericht op het transparant maken van deESG-initiatieven die reeds door de Ondernemingzijn genomen, heeft Ascencio in staat gesteld omverschillende onderscheidingen (Silver Award enMost improved Award) toegekend door EPRA,de Europese vereniging van beursgenoteerdevastgoedondernemingen, te verkrijgen.

Epra Bpr Silver  Epra Bpr Most Improved Award

 • Jaar

Sustainability reports

Jaarverslag 2022 Téléchargez le PDF
Jaarverslag 2021 Téléchargez le PDF